Privacyreglement Vitality Spirit

 

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement

Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.Toelichting op het Reglement

 

Vitality Spirit mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Vitality Spirit de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Vitality Spirit worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Vitality Spirit vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Vitality Spirit in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens  omgaat, wat  het  doel is van het  gebruik daarvan en  voor de verwerking van welke gegevens Vitality Spirit expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.De persoonsgegevens die Vitality Spirit gebruikt en het doel van het gebruik

 

Vitality Spirit verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Vitality Spirit of via het contactformulier contact met ons opneemt. Vitality Spirit verzamelt uw naam en geboortedatum. Daarnaast lengte, gewicht en bloeddruk. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • inzicht te kunnen geven om leefstijladvies te kunnen geven;

3.Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 

Vitality Spirit verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Vitality Spirit-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Vitality Spirit met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 

 • Vitality Spirit verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Vitality Spirit worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw

persoonsgegevens worden door Vitality Spirit beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Vitality Spirit om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Vitality Spirit hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Vitality Spirit verstrekte persoonsgegevens;
 • Vitality Spirit heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als dit noodzakelijk is voor een goede administratie, in overleg met de klant. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Vitality Spirit zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5.Uw rechten als betrokkene

 

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij carla@vitalityspirit.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt  aan u  uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Vitality Spirit.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Vitality Spirit opnemen en probeert Vitality Spirit er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Vitality Spirit ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Vitality Spirit.

Privacyreglement Vitality Spirit versie juni 2018